Oulun Suomalais-Japanilainen Yhdistys ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Oulun Suomalais-Japanilainen Yhdistys r.y. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Oulu Finnish-Japanese Society ja japaninkielistä nimeä Oulu Fin-nichi Kyoo-kai. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää sivistyksellistä vuorovaikutusta Japanin ja Suomen kesken sekä edistää Japanin tuntemusta Suomessa ja Suomen tuntemusta Japanissa. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole taloudellisen etujen hankkiminen sen toimintaan osallistuville.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. Edistää suomalaisen ja japanilaisten välistä henkilökohtaista kanssakäymistä
 2. Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 3. Järjestää kokouksia, erilaisia tapahtumia, kuten esitelmä- ja koulutustilaisuuksia sekä juhlia ja muita vastaavia
 4. Ylläpitää yhteyttä viranomaisiin, laitoksiin ja järjestöihin
 5. Pitää yhteyttä Japanissa toimiviin Japanilais-Suomalaisiin yhdistyksiin sekä muihin Suomesta kiinnostuneisiin henkilöihin ja tahoihin

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi pääsee henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, jonka hallitus jäseneksi kirjallisen hakemuksen perusteella hyväksyy. Yhdistyksen jäsenet ovat henkilöjäseniä, kunniajäseniä, kannattajajäseniä sekä yhteisöjäseniä.

Kunniajäsenet

Kunniajäsenekseen yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen jäsenen tai yhdistykseen kuulumattoman erittäin merkityksellisesti yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti toimineen henkilön. Kunniajäsenellä on kaikki jäsenen oikeudet, mutta hän on vapaa jäsenmaksun suorittamisesta.

Kannattajajäsenet

Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön. Kannattajajäsenen jäsenmaksu on 10 kertaa vuosijäsenmaksu vuosittain. Kannattajajäseneltä ei peritä liittymismaksua. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa.

Yhteisöjäsenet

Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröityjä paikallisosastoja ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä. Paikallisosastoksi voidaan hakemuksesta hyväksyä rekisteröity yhdistys, jonka säännöt ovat yhdistyksen toiminnan mukaisia ja jotka yhdistyksen hallitus kokouksessaan hyväksyy. Yhteisöjäsenen on maksettava vuosikokouksen määräämää jäsenmaksua, liittymismaksua ei peritä. Paikallisosaston on helmikuun 10. päivään mennessä toimitettava hallitukselle toiminta- ja tilikertomuksensa, toimintasuunnitelmansa, jäljennös vuosikokouksen pöytäkirjasta, ilmoitus hallituksen jäsenistä sekä niistä kysymyksistä, joita haluaa yhdistyksen vuosikokouksessa esittää käsiteltäväksi. Yhteisöjäsenillä on oikeus lähettää yksi vuosikokouksessaan valitsemansa edustaja yhdistyksen kokoukseen. Kokousedustajan tulee kokouksessa esittää ote paikallisosaston vuosikokouksen pöytäkirjasta, joka osoittaa hänen tulleen valituksi edustajaksi.

Jäsenen eroaminen

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä ja joka esiintymisellään on vahingoksi yhdistyksen toiminnalle ja maineelle. Ennen kuin erottamisasiassa tehdään päätös, jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen puolestaan. Hallituksen erottama jäsen on oikeutettu vetoamaan yhdistyksen kokoukseen jättämällä valituskirjan yhdistyksen hallitukselle 14 päivässä erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

Jäsenmaksun laiminlyöminen

Jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen joltakin vuodelta, eikä ole maksanut sitä seuraavankaan tilivuoden loppuun mennessä, yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä. Tällöin hallituksella ei ole velvollisuutta antaa jäsenelle tilaisuutta selityksen antamiseen, eikä jäsenellä ole oikeutta vedota yhdistyksen kokoukseen.

4 § Hallitus

Hallituksen jäsenet

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä 4-6 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokouksien välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa joko keskuudestaan tai ulkopuoleltaan työryhmiä erityistehtäviä varten.

Päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen yli puolen sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan ollessa läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa taikka hallituksen määräämät henkilöt kaksi yhdessä.

6 § Tilit, tilintarkastus ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen helmikuun loppuun mennessä pidettävää vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen toiminnantarkastuskertomus hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Vuosikokous valitsee yhdistykselle kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan 2 kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen helmikuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää.

Kokous on kutsuttava kahden viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä yhdistyksen henkilö- ja kunniajäsenellä sekä yhteisöjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni.

9 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien toiminnantarkastuskertomus.
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Päätetään liittymismaksun, henkilöjäsenmaksun, kannattajajäsenmaksun sekä yhteisöjäsenmaksun suuruus.
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle.
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan jäsenet.
 10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § Varainhankinta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan, sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

11 § Sääntöjen muuttaminen

Jos yhdistyksen jäsen haluaa näiden sääntöjen muuttamista, on se tehtävä kirjallisesti viimeistään tammikuun kuluessa hallitukselle, joka antaa siitä lausunnon, minkä jälkeen yhdistyksen vuosikokous ratkaisee asian. Sääntöjen muutosta koskevan ehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan ¾ annetuista äänistä. Vuosikokouksen kokouskutsussa on mainittava sääntömuutosasiasta.

12 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muutoksesta on säädetty. Jos yhdistys purkautuu tai jos se lakkautetaan, on sen omaisuus luovutettava jollekin toiselle samoja päämääriä edustavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai muulle oikeuskelpoiselle yhteisölle yhdistyksen purkamiskokouksessa määrättävällä tavalla.